ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Ambulante behandeling

VERSLAVINGSZORG
De Brug biedt als verslavingszorginstelling behandeling voor de alle soorten verslaving, behalve GHB. Alcohol-, drugs, internet/game-, seks-, gok- en medicijnverslaving zijn in principe verzekerd vanuit het basispakket in uw zorgverzekering zolang u voldoet aan de diagnostische criteria. Tijdens uw intake bij De Brug wordt onderzocht of dit het geval is en of u bij De Brug op de juiste plek bent voor uw problematiek. Verslavingen aan cafeïne en nicotine (of soortgelijk) zijn onverzekerd, hiervoor betaald u de behandeling dan zelf.

DE VERWIJZING EN DE ROL VAN DE HUISARTS
Voorafgaande aan de intake, gedurende het behandeltraject en bij het einde van behandeltraject delen De Brug en de huisarts regelmatig informatie met elkaar. U geeft daarom altijd mondeling en/of schriftelijke toestemming voor deze informatie-uitwisseling. U krijgt dit bij aanmelding al te horen van onze medewerker(s) en vervolgens krijgt u het bij uw intakegesprek op schrift.

Voor de intake betreft dit een verwijzing vanuit de huisarts naar De Brug. De huisarts is de ‘poortwachter’ van de Geestelijke Gezondheidszorg, derhalve besluit de huisarts in eerste instantie of uw problematiek groot genoeg is om u naar De Brug door te verwijzen. Bij het opvragen van de verwijzing kunnen wij u ondersteunen. In de verwijzing worden gegevens gedeeld over uw medische geschiedenis (onder andere medicatiegebruik), de aard van uw verslaving, een aanbeveling voor Specialistische GGZ of Generalistische Basis GGZ, persoonsgegevens en relevante overige notities van de huisarts.

Gedurende het zorgtraject houdt De Brug uw huisarts op de hoogte van welke behandeling u gaat volgen en de voortgang van deze behandeling. In het geval u medicatie krijgt voorgeschreven zal dit vaak in afstemming met uw huisarts gebeuren. Bij afwijkingen of incidenten ten opzichte van het ‘normale’ zorgtraject wordt in veel gevallen uw huisarts ook geïnformeerd en geraadpleegd.

Bij afsluiting van de behandeling krijgt de huisarts een samenvatting van uw problematiek, de behandeling die heeft plaatsgevonden, het resultaat van deze behandeling, uw actuele medicatiegebruik en een advies voor een eventueel vervolg. Hierover kan een huisarts desgewenst contact opnemen en vragen stellen.

HET ZORGTRAJECT

De intake
Het intaketraject bestaat uit twee opvolgende gesprekken, het eerste met een intaker en tweede met een regiebehandelaar (psychiater, psychotherapeut of GZ-psycholoog). De regiebehandelaar is de zorgverlener die uw behandeling zal overzien, deze behandelaar voert hiermee de regie, deze zal afhankelijk van uw zorgvraag gedeeltes van de behandeling uitbesteden aan andere behandelaars. In gezamenlijk overleg met een tweede regiebehandelaar zullen uw regiebehandelaar en intaker een zorgadvies voor u maken. Dit zorgadvies kan betekenen dat u een specifiek behandelaanbod bij De Brug krijg, dat u wordt doorverwezen naar een andere instelling of dat u wordt terugverwezen naar uw huisarts (als De Brug u niet kan helpen met uw zorgvraag). Het zorgadvies wordt u teruggekoppeld in een adviesgesprek (voor u dan het derde gesprek).

De behandeling
In de behandeling worden er aan de hand van cognitieve gedragstherapie (evidence-based) meerdere gesprekken gevoerd over verschillende thema’s. Hierbij komen bijvoorbeeld sociaal netwerk, identiteit en assertiviteit aan bod. De Brug richt zich op een geheel verslavingsvrij leven en niet op gecontroleerd gebruik, al kunt u in overleg met uw behandelaar hier natuurlijk wel van afwijken. De frequentie of intensiteit van de behandelgesprekken wordt aangepast op uw persoonlijke situatie. Voor de één zijn wekelijkse gesprekken voldoende en voor een ander wordt een deeltijdbehandeling geadviseerd. Naast cognitieve gedragstherapie (CGT) kan ook gekozen worden acceptatie en commitment therapie (ACT), systeemgesprekken (om desgewenst uw naasten te betrekken bij de behandeling) of specifieke thema's die u bezig houden (bijvoorbeeld behandelgesprekken rondom grenzen stellen).
De Brug houdt zich in haar behandeling aan landelijke richtlijnen over goede zorg, inclusief benutting en zo mogelijk afbouw van methadon als medicatie.

Daar waar een opname geadviseerd wordt kan De Brug de intake verzorgen voor De Hoop GGZ in Dordrecht. De Brug biedt ondersteunende gesprekken totdat u opgenomen wordt. Als u opgenomen wilt worden in een andere instelling zullen wij u doorverwijzen en begeleiden tot de zorg daar start. Ook na een opname biedt De Brug diverse vormen van behandeling begeleiding. Bereid u er wel op voor dat er landelijk minder opnameplekken beschikbaar zijn, waardoor u minder snel een opname geadviseerd krijgt en er ook sprake kan zijn van een wachttijd van enkele weken.

Onderdeel van de behandeling kunnen zijn: groepsbehandeling voorkomen opname, groepsbehandeling (deeltijd) of (groeps)behandeling seksverslaving. Deze onderdelen kunt u terugvonden onder de knop ‘hulpaanbod’ op deze website.

E-health
De behandeling wordt ondersteund door (verslavingsgericht) online behandelaanbod (e-health), waarmee De Brug de behandeling ‘dichter bij huis’ probeert te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan online dagboeken en vragenlijsten zoals het G-schema. Er zijn dagboeken beschikbaar voor alcoholverslaving, drugsverslaving, seksverslaving en gokverslaving. Wanneer u thuis opdrachten heeft uitgevoerd zal uw behandelaar hierop terugkomen binnen uw behandelgesprek of door middel van beveiligd berichtenverkeer. (De Brug werkt in de ontwikkeling van nieuwe modules nauw samen met De Hoop GGZ en softwareleverancier Serviant.)

Continu meten
Gedurende uw behandeling meten wij continu uw voortgang. Dit start in het eerste intakegesprek waar u samen met uw intaker een grote vragenlijst zal invullen (de MATE), gedurende uw behandeling komen elementen uit deze vragenlijst periodiek terug (bijvoorbeeld over uw middelengebruik). De resultaten van deze metingen zijn in eerste instantie bedoeld om uzelf en uw behandelaar een beeld te geven van uw voortgang, maar kunnen ook geanonimiseerd gebruikt worden om de effectiviteit van de behandeling van De Brug te meten en/of voor wetenschappelijk onderzoek.

Behandelteam (Keuzevrijheid behandelaar)
De Brug heeft een dynamisch team met meerdere behandelaars. De één is gespecialiseerd in seksverslaving, de ander in gameverslaving of alcoholverslaving. Afhankelijk van uw verslaving wordt u in eerst instantie gekoppeld met een beschikbare behandelaar die expertise heeft met uw verslaving. Wanneer u na de intakefase niet tevreden bent over uw behandelaar of geen 'klik' met deze persoon ervaart kunt u vragen om iemand die beter bij u past, hierbij kunt u uw wensen aangeven. De Brug zich inspannen om aan uw wensen tegemoet te komen wanneer dit uw behandeling ondersteund.

Betrokkenheid van uw naasten / systeem / ouder en/of partner
Waar mogelijk zal De Brug altijd uw dichtbijstaande naasten bij uw zorgtraject betrekken. U kiest zelf of u dit wilt of niet. De Brug betrekt uw naasten op verschillende manieren, dit kan middels gezamenlijke (systeem-)gesprekken, maar uw ouder of partner kan ook apart van u begeleiding krijgen over de wijze waarop deze persoon u het beste kan helpen. De begeleider van uw ouder of partner deelt geen behandelgegevens van u bij deze gesprekken, deze gesprekken richten zich echt op ouder of partner, uw privacy is hierin van groot belang.
Gedurende de behandeling van De Brug kunt u zelf besluiten of u personen bij uw behandelgesprek laat aansluiten. Wij adviseren u dit eerst met uw behandelaar te bespreken dat u iemand meeneemt en waarom. Op sommige momenten kan de behandelaar uw naaste verzoeken het gesprek te verlaten.
De betrokkenheid van uw naasten beperkt zich niet tot uw huidige netwerk. Wij helpen u graag met het opbouwen van een steunnetwerk, bijvoorbeeld middels ons Stayclean aanbod waar u mensen leert kennen die dezelfde uitdagingen kennen als u.

BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID

Behandeling op onze locaties
De Brug heeft één bezoekadres, namelijk in Katwijk. De overige locaties zijn behandellocaties-op-afspraak.

U krijgt uw zorg op de door u gewenste locatie, helaas zijn sommige behandelmogelijkheden en -diensten alleen in Katwijk beschikbaar. Zo komt u voor uw gesprekken met de regiebehandelaar altijd naar Katwijk.

Telefonische bereikbaarheid
De Brug is tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar van 9:00 uur tot 17:00 uur. U kunt uw behandelhandelaar persoonlijk mailen als uw vraag geen haast heeft.

Voor cliënten met trekgevoelens of terugval of ouders en partners met een dringende hulpvraag is De Brug 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar. Dit is met nadruk geen crisisdienst, in het geval van crisis adviseren wij u de huisartsenpost of 112 te bellen.

ZORG RONDOM UW ZORG (SAMENWERKING)
De Brug werkt binnen de regio samen met verschillende zorgverleners. De belangrijkste samenwerkingspartners zijn huisartsen, maar ook andere zorginstellingen zoals De Hoop GGZ, Netwerk Next, Zorgoverleg in Katwijk, GGZ Duin&Bollenstreek en Brijder. Met deze partijen wordt alleen informatie uitgewisseld als dit voor uw behandeling strikt noodzakelijk is en niet zonder uw toestemming.

KWALITEITSINFORMATIE
Onder de knop ‘Over De Brug’ op deze website vindt u het thema ‘Kwaliteitsstatuut’. Dit kwaliteitsstatuut geeft informatie over de manier waarop wij onze kwaliteit borgen.

CLIENTINFORMATIE
Onder de knop Hulpaanbod op deze website vindt u het thema ‘Cliëntinformatie’. Hier treft u ons cliëntvademecum (waar ook onze zorgovereenkomst in staat) en informatie over het klachtenreglement van De Brug, privacy, de cliëntenraad en de actuele cliënttevredenheid.

Eén keer per jaar vindt bij De Brug een cliënttevredenheidsmeting plaats in combinatie met tevredenheidsmetingen (vragenlijst CQi) aan het einde van uw behandeling.

 

 

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie