ontwikkeling website: www.dehoopict.nl
Ga naar de Facebook pagina van De Brug!
Volg De Brug op Twitter
Gratis WiFi in het inloophuis van De Brug

Kwaliteit van Zorg

Kwaliteitsstatuut

Hieronder treft het Kwaliteitsstatuut aan. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

In dit document treft u:

  • Een beschrijving van ons professioneel netwerk;

  • Het aanbod van De Brug en de behandelsettingen generalistische basis-ggz en gespecialiseerd ggz.

  • De structurele samenwerkingspartners van De Brug

  • De zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen waar De Brug zich aan conformeert.

  • Op welke wijze De Brug de deskundigheid van haar behandelaars op peil houdt;

  • Op welke wijze de Brug intern samenwerkt

  • De manier waarop de dossiervoering en omgang met patiëntdossiers is vormgegeven.

  • Op welke wijze onze klachten- en geschillenregeling is georganiseerd.

  • Op welke wijze onze behandelproces is ingericht met nadruk op aanmelding, intake, diagnose, behandeling en afsluiting/nazorg. Hierbij wordt verwezen naar evidence based zorgpaden, welke voldoen aan de zorgstandaarden van AKWA ggz en Trimbos.

Bijlage: Kwaliteitsstatuut

 

HKZ-keurmerk

Het HKZ-keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van De Brug. Het maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De Brug heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Cliënttevredenheid

Jaarlijks meet De Brug de tevredenheid onder cliënten met betrekking tot de begeleiding en behandeling die men bij De Brug heeft ontvangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een Eigen Meetinstrument.

Doorlopend wordt de tevredenheid van cliënten ten opzichte van onze behandeling gemeten middels de CQI index. Deze cliënttevredenheidsmeting wordt u één a twee maal per jaar voorgelegd.

2018 (Eigen meting) Begeleiding Behandeling
Cijfer waardering De Brug (augustus 2018) 8,5 8,4

De waardering van cliënten is hoog.

CQI meting (behandeling) 2018 2019
Cijfer waardering De Brug 8,8 8,7
Score bejeging (max 5 punten) 4,8 4,8
Score samen beslissen (max 5 punten) 4,4 4,3
Score uitvoering behandeling (max 5 punten) 4,7 4,6

De tevredenheidsmeting wordt gebruikt als thermometer / CQI voor de tevredenheid van onze cliënten ten opzichte van bijvoorbeeld de behandeling, het tot stand komen van het behandelplan, de begeleiding, de deeltijdbehandeling, het verblijf in onze woningen, enzovoorts.

De Brug heeft relatief hoge scores voor waardering, bejegening, samen beslissen en de uitvoering van de behandeling. De scores over 2019 liggen iets lager dan de scores in 2018. Deze verschillen betekenen niet direct dat De Brug haar werk beter of slechter doet dan vorige jaren, maar de verschillen worden veroorzaakt door het kleine aantal mensen dat reageert (ongeveer 80 mensen per jaar). Van de scores is De Brug erg blij met het de hoge waardering van De Brug in het algemeen en de manier waarop De Brug haar cliënten bejegend (hoe De Brug mensen aanspreekt en met iemand omgaat). De Brug levert graag warme en betrokken hulpverlening en uit deze cijfers blijkt dat dit ook zo ervaren wordt.  

De uitkomsten van de cliënttevredenheidsmetingen worden besproken binnen de cliëntenraad, managementteam, zorgteam en de administratie waaruit verbeterplan voortvloeit. De samenvatting van de belangrijkste punten (positief of negatief) uit de cliënttevredenheidsmetingen en de reactie van De Brug hierop ligt ter inzage in de wachtkamer.

De volledige uitkomsten zijn beschikbaar voor inzage bij de Cliëntenraad en Administratie.

Bijlage: Cliënttevredenheidsmeting 2017

 

Footer logo's   Hoofdlocatie Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER KATWIJK
T. 071 - 403 37 33
F. 071 - 408 50 92
E. info@debrughelpt.nl
Toon locatie

Bankrekeningnummer:
NL55RABO0331865165
Locatie Leiden
De Plek
Kanaalpark 157
2321 JW LEIDEN
T. 071 - 403 37 33
Toon locatie
De Kringloopwinkel
Heerenweg 5
2222 AM KATWIJK
T. 071 - 408 56 46
E. henk@debrughelpt.nl
Toon locatie