Van de cliënten die behandeld worden voor verslaving heeft 60% tot 80% daarnaast een psychische aandoening zoals een persoonlijkheidsstoornis, een stemmingsstoornis of angststoornis. In de verslavingszorg komt ADHD veelvuldig voor: bij 1 op de 4 cliënten. Toch wordt ADHD nog altijd veel over het hoofd gezien of genegeerd in de verslavingszorg. Dit terwijl onbehandelde ADHD kan bijdragen aan terugval in gebruik. Gezien het veelvuldig voorkomen van ADHD bij en de impact van ADHD op cliënten met verslavingsproblematiek, hebben we bij De Brug een zorgaanbod ontwikkeld gericht op zowel zorgvuldige diagnostiek naar en de behandeling van ADHD voor cliënten met verslavingsproblematiek.

Werkwijze

Bij alle cliënten met verslavingsproblematiek vindt standaard een uitgebreide intakeprocedure plaats waarin naast een screening op alle leefgebieden, ook een speciaal meetinstrument (de MATE) wordt afgenomen en een psychiatrisch onderzoek plaatsvindt. Bij een vermoeden van ADHD, wordt zo spoedig mogelijk gestart met verdere diagnostiek naar ADHD door de Verpleegkundig Specialist ggz. Onderdeel van de diagnostiek is afname van minimaal een screener, een klinisch interview a.d.h.v. de DIVA en tenslotte een computergebaseerde test die objectief de kernsymptomen meet van ADHD: hyperactiviteit, impulsiviteit en onoplettendheid. Behandelopties die binnen De Brug voor ADHD worden aangeboden zijn (een combinatie van) CGT en farmacotherapie (zowel stimulantia als niet-stimulerende middelen).

De diagnostiek naar en eventuele behandeling van de ADHD verloopt grotendeels gelijktijdig met het reguliere behandelaanbod voor het middelengebruik ofwel geïntegreerd. Cliënten die reeds een diagnose ADHD hebben bij aanmelding krijgen tijdens de reguliere behandeling – wanneer geïndiceerd en gewenst – een ADHD consult aangeboden.

Feiten en cijfers uit de literatuur

  • De combinatie van ADHD en verslaving is zeer ongunstig: de aanwezigheid van ADHD gaat gepaard met slechtere uitkomsten van de verslavingsbehandeling.
  • Uit een combinatie van 27 onderzoeken met meer dan 4.000 ADHD-deelnemers en bijna 7.000 niet-ADHD-deelnemers, is gebleken dat mensen met ADHD ongeveer 2-3 keer meer kans maken op het ontwikkelen van nicotine, alcohol, marihuana, cocaïne en / of andere stoornissen in het gebruik van middelen dan mensen zonder ADHD.
  • Onder volwassenen die worden behandeld voor alcoholgebruik, is het percentage ADHD ongeveer 20%. Daarnaast hebben patiënten met stoornissen in alcoholgebruik en comorbide ADHD een eerder begin van middelengebruik, een snellere overgang naar stoornissen in gebruik en een hoger risico op terugval.
  • Meer dan de helft van de dagelijkse en niet-dagelijkse cannabisgebruikers heeft ADHD, en ongeveer een derde van de adolescenten met ADHD meldt cannabisgebruik.
  • Het risico op het ontwikkelen van een stoornis in het gebruik van cannabis is twee keer zo hoog bij mensen met ADHD. Mensen met ADHD hebben ook drie keer zoveel kans om ooit marihuana te hebben gebruikt.

Voor meer informatie over ons zorgaanbod op het gebied van ADHD en verslaving kunt u contact opnemen met Sander Brouwer, Manager Zorg en Verpleegkundig Specialist GGZ bij De Brug.