Skip to content

Over De Brug

De Brug is een aanbieder van verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. Al 25 jaar vertrouwen cliënten van jong tot oud op onze hulp bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van hun verslaving en bijkomende psychische klachten. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen?

Hoe het begon

Een Katwijkse huisarts wordt in 1993 geattendeerd op de geringe aandacht die plaatselijke kerken hebben voor de verslavingsproblematiek. De arts, die tevens voorzitter is van het Platform Kocon Katwijk, neemt contact op met een Katwijkse predikant. Zij besluiten in gesprek te gaan met De Hoop in Dordrecht.

De contacten met De Hoop leiden in maart 1995 tot de oprichting van een nieuwe stichting voor christelijke verslavingszorg in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. 

Straatwerk

Het duurt niet lang of een aantal vrijwilligers start in 1995 met straatwerk: een initiatief waarbij jongeren op zaterdagavond persoonlijk worden benaderd en aangesproken op hun mogelijk drugsgebruik. Omdat de straatwerkers geconfronteerd worden met jongeren die professionele hulp nodig hebben, wordt al spoedig iedere dinsdagmiddag door een psycholoog spreekuur gehouden.

Sinds 2021 heeft De Brug naast het straatwerk – wat nog altijd onderdeel is van het werk van De Brug – ook een bemoeizorg team. Dit team gaat (o.a. met maaltijden) langs bij zorgmijders en maakt met succes contact met deze doelgroep en leidt hen toe naar de juiste hulpverlening.

Inloophuis

In november 1995 opent ook het inloophuis haar deuren. Hiervoor wordt een gedeelte van het wijkgebouw ‘Hoornes’ aan de Van Houtenstraat 1 in Katwijk gehuurd. Vijfentwintig enthousiaste vrijwilligers zetten zich in voor de opvang van verslaafden.

Huisvesting

In 1999 wordt naast het inloophuis een zgn. ‘portable cabin’ geplaatst. Deze fungeert tijdelijk als kantoor en spreekkamer. In 2003 verhuist De Brug naar Haringkade 2. Dit is een tijdelijke oplossing, omdat er nog geen vaste locatie is. Eind 2005 vindt uiteindelijk de verhuizing plaats naar het definitieve pand aan Schaepmanstraat 1.

Hulpaanbod

Na het straatwerk en de inloopfunctie werd in 1999 het hulpaanbod uitgebreid met telefonische hulpverlening. De Brug is in noodgevallen nu 24 uur per dag bereikbaar.

In 2002 start De Brug, in samenwerking met het Platform Kocon, met het project Re-integratie.

Tegenwoordig levert De Brug op en vanuit verschillende locaties in Katwijk, Leiden en regio Duin- en Bollenstreek poliklinische en ambulante hulpverlening voor verslaving en bijkomende psychische klachten, dakloosheid, eenzaamheid en isolement. Het hulpaanbod bestaat uit behandeling (individueel en groep), begeleiding, maatschappelijke ondersteuning, hulp bij beschermd-, begeleid- en zelfstandig wonen, dagbesteding, bemoeizorg en de inloopfunctie.

Hulpverleners

Op 1 april 1997 treedt een maatschappelijk werker fulltime als projectleider in dienst bij De Brug. 

Vanaf 2002 treden er meerdere HBO behandelaren en psychologen in dienst van De Brug. Eind 2011 werken er bij de organisatie o.a. een psychotherapeut, psychologen, HBO behandelaren, een coördinator bedrijfsvoering, coördinator zorg, administratieve krachten, een groepsleider inloophuis, een beleidsmedewerker. 

Anno 2024 werken er 30 medewerkers bij De Brug en heeft de begeleiding en behandeling een multidisciplinair karakter. Zo werken woonbegeleiders, HBO behandelaren, psychologen, een psychiater, een verpleegkundig specialist ggz, coordinatoren zorg en de manager zorg en bedrijfsvoering samen met de collega’s van de administratie en de 200 vrijwilligers aan hetzelfde doel: het bereiken van een verslavingsvrij leven voor de verslaafde medemens.

De Brug Kringloop

Stichting De Brug heeft een eigen kringloopbedrijf, namelijk De Brug Kringloop.

De Brug Kringloop is een werkervaringsbedrijf, dat een belangrijke schakel vormt in het re-integratieproject van mensen met verslavingsproblematiek, die bij De Brug een zorgtraject volgen. Hierdoor voorziet De Brug in een compleet aanbod van zorg: behandeling, begeleiding en dagbesteding.

Naast cliënten van De Brug werken er verschillende andere doelgroepen: bijstandsgerechtigden uit de Gemeente Katwijk, mensen met een taakstraf vanuit de reclassering of bureau Halt en stagiaires die hun maatschappelijke-, snuffel- of beroepsstages in de kringloop kunnen doen.

Onze identiteit

De christelijke identiteit van De Brug klinkt door in hoe wij met cliënten omgaan. Bij De Brug is ieder mens kostbaar en uniek. Wij onderschrijven het verlangen van onze cliënten om geen nummer te zijn. Wij zijn bewogen met de cliënt en betrokken bij zijn of haar situatie. Cliënten, collega’s, verwijzers en andere externe relaties kunnen (of mogen) rekenen op een vriendelijke en warme benadering.