Skip to content

Beleidsplan

Op deze pagina kun je de hoofdlijnen uit ons actuele beleidsplan terugvinden.

Hoofdlijnen uit ons actuele beleidsplan 2020-2024
Op basis van interne en externe ontwikkelingen in onder meer de gezondheidszorg, de wetgeving, wijzigingen bij gemeenten en andere instellingen is het meerjarenbeleid van De Brug opgesteld. 

De belangrijkste peilers voor 2020-2024 zijn:

  • Het realiseren van Beschermd wonen en Beschut wonen

Jaarlijks melden zich bij De Brug een grote hoeveelheid cliënten aan voor de woningen van De Brug. Hiervan wordt een vrij groot deel afgewezen vanwege te weinig motivatie of te zware problematiek. De Brug ziet dit als een verbeterpunt in haar huidige zorgaanbod. Het realiseren van nieuwe woonvormen creëert ruimte voor cliënten om op zijn of haar moment in het proces hulp te kunnen krijgen bij De Brug

  • Het realiseren van een Maatschappelijke Opvang en het versterken van het Inloophuis GGZ

De Gemeente Katwijk wordt over enkele jaren verantwoordelijk voor goede nachtopvang binnen Katwijk en is al reeds verantwoordelijk voor het realiseren van een Inloopfunctie GGZ binnen de gemeente. Een combinatie van beide functies levert een goede aanvulling op de reeds bestaande ketenzorg binnen Katwijk. Door het realiseren van een Maatschappelijke Opvang ontstaat een breed zorgaanbod voor dak- en thuislozen overdag en in de nacht.

  • Het verbreden van het Preventieaanbod voor Jeugd

De Brug begeleidt reeds ouders en partners van cliënten. Deze hulp wil De Brug uitbreiden voor kinderen van verslaafde ouders, alsmede meer voorlichting geven op scholen omtrent de risico’s van alcohol en drugsgebruik.

  • Het introduceren van nieuwe behandelmodules

De Brug werkt met evidence based zorgpaden. Veelvuldig wordt cognitieve gedragtherapie (CGT) toegepast, maar er zijn meer behandelmodules bij De Brug beschikbaar, zoals Acceptatie en Commitment Therapie. De focus ligt op verslavingsproblematiek (voorliggend), echter De Brug wil meer geintegreerde behandeling gaan bieden waarbij ook (laagcomplexe) psychiatrische comorbiditeit wordt meebehandeld. Aanvullende behandelmodules worden dan ook de komende jaren geintroduceerd.

  • Het voorschrijven van medicatie / psychofarma

Medio maart 2019 heeft de Bestuurder een principebesluit genomen om Methadon (of soortgelijk middel) te gaan voorschrijven. De Brug sluit zo nauw mogelijk aan bij de opiatenrichtlijn en de visie op opiatenrichtlijn van De Hoop ggz. De Brug kiest voor abstinentiegericht voorschrijven, op basis van een ‘Nee-tenzij’ uitgangspunt. De Brug schrijft geen Methadon voor, tenzij het gericht is op afbouw en tenzij de Regiebehandelaar vindt dat cliënt beter bij De Brug terecht kan dan elders. Hiertoe worden meerdere protocollen en behandelmodules ontwikkeld. 

  • Het verstevigen van het fundament onder vrijwilligers, PR en fondsverwerving.

Met name in Katwijk staat De Brug goed bekend en wordt zij breed gedragen door de bevolking. In de regio kan De Brug haar bekendheid nog vergroten. Via de website www.debrughelpt.nl wordt informatie verstrekt over het zorgaanbod van De Brug. Om de betrokkenheid in Katwijk te blijven stimuleren en daarnaast ook de bekendheid van De Brug in de regio te vergroten is van belang hier meer aandacht aan te geven.