Skip to content

Bestuur en toezicht

De Brug houdt zich aan de principes van Good Governance in de zorg. Binnen De Brug worden vanaf 1 januari 2019 drie niveaus van sturing onderscheiden:

 • Raad van Toezicht
 • Raad van Bestuur
 • Dagelijkse leiding

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur van De Brug en vervult daarin de rol van werkgever voor de bestuurder, klankbord voor de bestuurder en keurt een aantal specifiek benoemde besluiten van de bestuurder goed. 

De Raad van Bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie De Brug. De bestuurder bindt de organisatie naar derden (in de vorm van overeenkomsten etc). De bestuurder dient ook verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht en aan andere belangenhouders van De Brug. Irene Blom is per 1 september 2021 benoemd als Raad van Bestuur van De Brug. Irene is bestuursvoorzitter van concern De Hoop, en daarmee ook van de stichtingen die daaronder vallen; daarmee is zij ook bestuurder van De Brug.

De dagelijkse leiding functioneert onder de aansturing en eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft dhr. Sander Brouwer en dhr. Henk de Wit aangesteld als respectievelijk Manager Zorg, lid MT en Manager Bedrijfsvoering, lid MT. Zij vormen de dagelijkse leiding van De Brug en zijn ook voor de belangenhouders van De Brug aanspreekbaar. De Raad van Bestuur heeft een aantal van haar bevoegdheden gedelegeerd aan haar MT-leden. Dit is vastgelegd in het zogenaamde procuratiereglement.

 • Bijlage: Procuratiereglement  

Raad van Bestuur: 

 • Mevr. drs. I. Blom
 • Dhr. drs. P.G.F. Vel Tromp

Raad van Toezicht:

 • Dhr. H. de Ruiter (voorzitter)
 • Dhr. J.P. Mostert (lid)
 • Dhr. D. van Egmond (lid)
 • Mw. Mr. W.H. Benard (lid)
 • Dhr. J. van Bennekom (lid)

Beloningsbeleid:
De Raad van Toezichtleden zijn bezoldigd. De Bestuurder ontvangt salaris conform de Wet Normering Topinkomens. Alle professionele medewerkers van De Brug ontvangen salaris op basis van de CAO ggz.